home-lotus-flowerМеждународното общество за Кришна съзнание (ИСКОН) е основано от Бхактиведанта Свами Прабхупада през 1966г. в Ню Йорк. ИСКОН принадлежи към традицията на Вайшнавизма – един от главните клонове в Хиндуизма. Обществото за Кришна съзнание следва ученията на Шри Чайтаня Махапрабху (1486 – 1532) – светец и религиозен реформатор, който поставя началото на популярното движение за бхакти (любов към Бога), основаващо се на философията, изложена в “Бхагавад-гита” и “Шримад Бхагаватам”. Шри Чайтаня оставя след себе си много последователи, един от които е Бхактивинода Тхакура (1838 – 1914). Изключителен теолог и философ, той представя бхакти, или Кришна съзнание пред съвременната публика. Неговият син Бхактисидханта Сарасвати (1874 – 1937) става духовен учител на Бхактиведанта Свами (1896 – 1977) и го инструктира да разпространи Кришна съзнание на Запад.

В световен мащаб ИСКОН обхваща повече от 350 центъра и храма, над 60 селскостопански общности, над 50 училища и повече от 60 ресторанта. В България Обществото за Кришна съзнание е регистрирано като вероизповедание от 1991г.

Седемте цели на Международното общество за Кришна съзнание са:

KarmikPrinciple21. Системно и целенасочено да разпространява сред обществото духовно знание и да учи всички хора на принципите на духовен живот, за да се спре упадъка на ценностите и да се постигне истинско единство и мир в света.

2. Да разпространява философията на Кришна съзнание, както е изложена в “Бхагавад-гита” и “Шримад Бхагаватам”.

TKC DRUM PIC

3. Да обедини членовете на ИСКОН и да ги приближи до Кришна, за да възпита у тях и у всички хора принципа, че всяка душа е неотделима частица от Бога (Кришна).

4. Да развива и разпространява санкиртана движението — съвместното възпяване на светите имена на Бога, както е изложено в ученията на Шри Чайтаня Махапрабху.

Sandy-Ridge-Farm5. Да създаде за членовете си и за цялото общество свято място на трансцендентални дейности, посветени на Кришна.

6. Да обедини членовете си в името на по-прост и природосъобразен начин на живот.

iskcon-books-distribution

 

7. За постигането на гореописаните цели, да издава и разпространява периодични издания, списания, книги и други печатни произведения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.