Обръщение по повод XXV Ратха ятра в България
27 септември 2020 г.
Уважаеми Парамджьоти Дас, председател на ИСКОН България,
последователи на Кришна,
дами и господа,
Добър вечер,
Намаскар!

1. Приемете моите най-сърдечни пожелания по случай XXV Ратха Ятра фестивал на колесницата на Бог Джаганнатх, организиран от националния клон на ИСКОН в София. Поклонниците на Бог Джаганнатх избраха да отбележат сребърния юбилей на Ратха Ятра в България с традиционната пламенност пред лицето на най-лошата пандемия, на която светът е бил свидетел в рамките на това поколение, с оглед да придадат веселие, радост и надежда в тези трудни времена. Моите поздравления за вашата забележителна ангажираност и отдаденост!

2. Бог Джаганнатх е проявление на Бог Вишну или Бог Кришна. Ратха Ятрата на Бог Джаганнатх, Фестивалът на колесниците, се празнува от милиони всяка година в Пури, щата Ориса. Върховните божества на главния храм Шри Мандира заедно с небесното колело се изнасят от храма в сложна ритуална процесия, теглени от хиляди поклонници, до храма Гундича. След 7 дни божествата се връщат. Този повод се счита за толкова благоприятен, че всеки досег с колесницата се смята за благословия.
3. На по-философско ниво фестивалът означава, че нашето тяло е колесницата, нашата душа — божеството и нашата мъдрост – водачът на колесницата, който ръководи ума и действията ни.

4. Бих искала да поздравя ИСКОН за организирането на прекрасното шоу за отбелязването на Ратха Ятра в унисон с ограниченията, наложени от пандемията. Българският клон на ИСКОН беше първият на Балканите, който започна да празнува Ратха Ятра още през 1996 г. и всяка година организира красива програма, която привлича хиляди посетители не само от България, но и от целия Балкански регион. Днес също фестивалът ще ви очарова с вкусовете и ароматите на Индия. Желая ви прекрасен празник, мир, здраве и щастие в живота.

Благодаря ви.
Дханявад.
(Пуджа Капур)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Message on the occasion of XXVth Rath Yatra in Bulgaria

27 September 2020

Shri Paramjyoti Das, Chairman of ISKCON Bulgaria,

Devotees of Lord Krishna,

Ladies and gentlemen,

Dober vecher,

Namaskar!

  1. My warmest wishes to all of you on the occasion of the XXVthJagannath Ratha Yatra Chariot Festival organized by the national chapter of ISKCON in Sofia. The devotees of Lord Jagannath have chosen to mark this landmark silver jubilee of the Ratha Yatra in Bulgaria with traditional fervour in the face of the worst pandemic that the world has witnessed in a generation, with a view to imparting cheer, joy and hope in these difficult times. My congratulations to them on their remarkable commitment and devotion.
  2. Lord Jagganath is the manifestation of Lord Vishnu or Lord Krishna.The Rath Yatra of Lord Jagganath is the Festival of Chariots which is celebrated by millions every year at Puri in Orissa. The presiding deities of the main temple, Sri Mandira, along with the celestial wheel, are taken from the temple in an elaborate ritual procession, drawn by thousands of devotees, to the Gundicha temple. After 7 days, the deities return. This occasion is considered so auspicious that any contact with the chariot is considered a blessing.
  3. At a more philosophical level, this festival signifies that our body is the chariot, our soul the deity and our wisdom the charioteer which guides our mind and actions.
  4. I would like to congratulate ISCKON on putting up a wonderful show to mark the Ratha Yatra, in tune with the constraints imposed by the pandemic. The Bulgarian chapter of ISKCON was the first in the Balkans to start celebrating Ratha Yatra since 1996 and every year, they organised a beautiful programme which draws thousands of visitors not just from Bulgaria but from across the Balkan region. Todaytoo the festival shall enchant you with the flavours and fragrances of India. I wish you a wonderful celebration and peace, health and happiness in your lives.

Blogudariya vi.

Dhanyawad.

(Pooja Kapur)